Kierunki rozwoju miasta Starogard Gdański

Podstawę działalności gminy miejskiej jako organizacji samorządowej stanowi strategia rozwoju gminy, zawierająca listę przedsięwzięć gwarantujących harmonijny rozwój wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego miasta.

Podstawowe kierunki rozwoju miasta opracowano w formie „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Starogard Gdański”, przyjętej przez Radę Miejską Starogardu Gd. uchwałą nr XXV/253/2000 z dnia 25 października 2000 roku.

Program strategicznego rozwoju miasta Starogard Gdański przewiduje m.in.:

  • Rozwój infrastruktury technicznej w zakresie komunikacji, wodociągów, kanalizacji i gazownictwa.
  • Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP.
  • Rozwój różnorakich form budownictwa mieszkaniowego, z uwzględnieniem racjonalnej gospodarki istniejącymi zasobami.
  • Rozwój handlu i usług.
  • Rozwój różnych form działalności gospodarczej, nieuciążliwych dla środowiska.
  • Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i dalszą poprawę stanu środowiska naturalnego.
  • Rozwój bazy kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz usług turystyczno-hotelarskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *