Przygotowanie inwestycji

KROK I

 

 • Wypis z planu,
 • Przeznaczenie terenu oraz sposób jego zagospodarowania znajdziecie Państwo w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Wypis z planu zawiera:

 • preferowane funkcje,
 • dopuszczone lub uzupełniające funkcje, nie kolidujące z funkcjami preferowanymi lokalizacje obiektów i funkcji terenowych, które plan miejscowy wyklucza,

W celu uzyskania wypisu i wyrysu z planu należy określić teren, dla którego ma zostać sporządzony. Wszelkich informacji na ten temat udzieli Państwu Wydział Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. nr 33, tel. 562-24-80.

KROK II
 • Informacja o terenie,
 • Przed przystąpieniem do planowanej inwestycji należy ustalić właściciela terenu, którym jest zainteresowany inwestor oraz zbadać stan prawny nieruchomości.

Wyczerpującą informację, dotyczącą konkretnej nieruchomości znajdziecie Państwo w operacie ewidencji gruntów.

Operat ewidencji gruntów identyfikuje:

 • właściciela gruntu lub – jeśli nie jest znany – osobę zawiadującą gruntem,
 • obszar, granice i położenie gruntów,
 • klasę gruntów,
 • rodzaj użytków,
 • numer księgi wieczystej.

Informacje o terenie uzyskacie Państwo w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Ewidencji Gruntów, Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd., ul. Kościuszki 17, tel. 563-35-32 .

KROK III
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostanie wydana na wniosek zainteresowanego.

Prawidłowo sporządzony wniosek w tej sprawie powinien określać:

 • granice terenu objętego wnioskiem, przedstawione na kserokopii mapy zasadniczej lub – w wypadku jej braku – na kserokopii mapy ewidencyjnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu,
 • funkcje i sposoby zagospodarowania tego terenu oraz charakterystyki planowanej zabudowy,
 • dane na temat zapotrzebowania na media (wodę, energię elektryczną i cieplną sposób odprowadzenia ścieków itp.) oraz pozostałe potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej,
 • podstawowe parametry techniczne planowanej inwestycji oraz dane ukazujące jej wpływ na środowisko – raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub, gdy ten nie jest wymagany, określenie we wniosku ewentualnych uciążliwości planowanej inwestycji.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi prawa do terenu i nie narusza prawa własności oraz uprawnień osób trzecich. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania konkretnego terenu można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji pozostałym wnioskodawcom (do wiadomości).

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinniście Państwo złożyć w Wydziale Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6, pok. nr 33, tel. 562-24-80.

Uwaga: W decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania znajdziecie Państwo adresy instytucji, z którymi należy poczynić odpowiednie uzgodnienia, dotyczące technicznej obsługi planowanej inwestycji.

KROK IV

Projektowanie inwestycji:
Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy możecie Państwo przystąpić do projektowania inwestycji.

Na projekt budowlany składa się:

 • projekt budowlany,
 • projekt konstrukcji,

Projekt budowlany musi spełniać wymagania zawarte w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt wymaga zatwierdzenia i stanowi nieodłączną część pozwolenia na budowę.

KROK V

Pozwolenie na budowę:
Realizację inwestycji będziecie mogli Państwo rozpocząć po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę jeżeli:

 • posiada udokumentowane prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane otrzymał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu),
 • Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę powinniście Państwo złożyć: ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu załączniki w postaci określonych odrębnymi przepisami pozwoleń, opinii i uzgodnień dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane projekt budowlany.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę powinniście Państwo złożyć w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego Starogardzie Gd., ul. Kościuszki 17, tel. 563-35-57.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *