Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Kwestie te reguluje ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku (Dz. U. z 1996 r., nr 54, póz. 245 z późniejszymi zmianami).

Cudzoziemcem w rozumieniu tej ustawy jest:

  • osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego,
  • osoba prawna mająca siedzibę za granicą.
  • osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Polski, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2 . W wypadku spółki handlowej za kontrolowaną uważa się spółkę, w której osoby wymienione w pkt 1 i 2 posiadają, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% kapitału zakładowego.

Nabyciem nieruchomości w rozumieniu ustawy jest nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, na podstawie każdego zdarzenia prawnego. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w drodze decyzji administracyjnej, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, a w wypadku nieruchomości rolnych – również za zgodą Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać do Departamentu Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przy ul. Koszykowej 16, tel. +48 O (prefix) 22 / 601-18-69, 601-18-70; fax +48 O (prefix) 22/48-97-10.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *