Pełnomocnik Prezydenta ds Organizacji Pozarządowych

Od 1 lutego br. funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta  ds. Organizacji Pozarządowych pełni Sylwia Ossowska.

Zadania związane z tym stanowiskiem związane są głównie z rozwojem III sektora mającego wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Powstaje coraz więcej nowych organizacji, a w związku z tym nasila się intensywność ich współpracy z samorządem. Tym samym w związku z rosnącymi potrzebami koniecznym staje się rozwój współpracy organizacji pozarządowych także z sektorem prywatnym.

Nowocześnie zarządzane miasta, dostrzegając potencjał sektora pozarządowego, chętnego do realizacji zadań publicznych, powołują pełnomocników, których zadaniem jest rozwijanie form współpracy na poziomie lokalnym.

Współpraca ta wymaga zaangażowania obu stron – zarówno administracji publicznej oraz sektora pozarządowego. Wykonując swoje obowiązki, Pełnomocnik Prezydneta bezpośrednio podlega Prezydentowi Miasta, w sensie formalnym więc, reprezentuje Prezydenta i Ratusz. Jednak przede wszystkim odpowiada za rozwój trzeciego sektora.

Wynika z tego jasno, że Pełnomocnik Prezydenta nie reprezentuje kogoś bardziej, a kogoś mniej. Jednak stara się prowadzić swoje działania  na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców, współpracując w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi – rozpoznając potrzeby zarówno mieszkańców jak i organizacji pozarządowych .

Celem takiego analitycznego spojrzenia jest wyznaczenie optymalnego, partnerskiego obszaru zadań publicznych Organizacjom Pozarządowym i innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz Gminy i jego mieszkańców ze świadomością konieczności współpracy realizacyjnej z wszystkimi sektorami gospodarki.
Sylwia Ossowska

godziny pracy
poniedziałek – piatek
7.30 – 15.30
dane teleadresowe

sylwia.ossowska@um.starogard.pl

URZĄD MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6,
tel. +48 58 530 61 34

 

Zadania i kompetencje Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds Organizacji Pozarządowych.

  • Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Realizowanie polityki Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • Reprezentowanie Prezydenta na konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki sektora pozarządowego.
  • Organizowanie spotkań władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.
  • Organizowanie współpracy o charakterze pozafinansowym z organizacjami pozarządowymi.
  • Opracowywanie i konsultowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • Przedkładanie Prezydentowi Miasta niezbędnych analiz, informacji, korespondencji i projektów aktów prawnych z zakresu wykonywanych czynności.
  • Wspieranie organizacji pozarządowych w przygotowywaniu projektów mających na celu realizację zadań własnych Gminy.
  • Reprezentowanie Prezydenta Miasta w kontaktach z organizacjami pozarządowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *