Aktualności

4 marca 2019

Nowe wzory ofert i sprawozdań dla NGO

Od 1 marca 2019 r., podczas udzielania dotacji organizacjom pozarządowym, obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań.

Organizacje, które składały oferty przed 1 marca 2019 r. i otrzymały dotację, rozliczają się na dotychczas obowiązujących wzorach sprawozdań.

W generatorach wniosków właściwe wzory wprowadzane są automatycznie, natomiast podczas rozliczania ofert w trybie art. 19a ustawy, tzw. małych grantów, należy zwrócić uwagę na wybór właściwych druków.

Wszystkie obowiązujące wzory znajdują się w zakładce „organizacje pozarządowe” – „wzory dokumentów”

Link: https://starogard.pl/organizacje-pozarzadowe/wzory-dokumentow/


10 listopad 2017

Ogłoszenie

o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok.

Projekt uchwały przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok pobrać można ze strony www.starogard.pl, zakładka „organizacje pozarządowe” lub otrzymać pocztą elektroniczną po uprzednim zwróceniu się do Wydziału Spraw Społecznych wss@um.starogard.pl.

Na uwagi oczekujemy w terminie od 10 listopada do 16 listopada 2017 r., można je składać na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres wss@um.starogard.pl.

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Informacji w sprawie projektu uchwały udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Patrycja Dziewiątkowska-Dudek, ul. Gdańska 6, II piętro, pok. nr 211B, tel. 58 530 60 91, e-mail wss@um.starogard.pl

 

Prezydent Miasta

(-) Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


28 lipca 2017

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2017 na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXXIII/312/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2016 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2017 r. w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa w terminie od 28 lipca 2017 roku do 16 sierpnia 2017 roku.

2. Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

3. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy:
przesłać zeskanowane na adres emailowy: sylwia.ossowska@um.starogard.pl lub,
dostarczyć oryginały do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00 lub,
wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański- decyduje data wpływu do Urzędu.

4. Uwagi dotyczące prac komisji:
1) celem naboru jest wyłonienie członków komisji konkursowej, osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które wezmą udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2017 r. w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Wybór członków komisji konkursowej zostanie dokonany w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszeń, na otwartym spotkaniu organizacji pozarządowych w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, sala 101.
3) Zgłoszenia do składu komisji dokonane przez Starogardzką Radę Organizacji Pozarządowych mają charakter wskazania i nie podlegają losowaniu.
4) W przypadku zgłoszenia większej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych tworzona jest lista rezerwowa uwalniana w momencie wykluczenia członka komisji na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust 2f ustawy.
5) Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
6) W pracach komisji konkursowej może brać udział wyłącznie jeden przedstawiciel danej organizacji.
7) Szczegółowy regulamin prac komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 514/12/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 15 grudnia 2016 r, stanowiący jednocześnie załącznik do niniejszego ogłoszenia

Wszelkich informacji udziela Pełnomocnik Prezydenta ds Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, tel: 58 530 6134, sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Do pobrania:


03 marca 2017

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów – osób prawnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu partnerskiego pn. „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 6.2.2.

Pliki do pobrania:


6 lutego 2017

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów – osób prawnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu partnerskiego pn. „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 6.2.2.

Pliki do pobrania:

Link do ogłoszenia http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20162.html


2 stycznia 2017

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2017
na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XXXIII/312/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2016 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2017.

1.

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa w terminie
od 3 stycznia 2017 roku do 20 stycznia 2017 roku.

2.

Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym
załącznik do niniejszej informacji.

3.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy:

 • przesłać zeskanowane na adres emailowy: sylwia.ossowska@um.starogard.p
 • dostarczyć oryginały do siedziby Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 – 15.30, środa 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00,
 • wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański – decyduje data wpływu do Urzędu

4.

Uwagi dotyczące prac komisji:

 

1)

celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2017.

 

2)

Wybór członków komisji konkursowej zostanie dokonany w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszeń, na otwartym spotkaniu organizacji pozarządowych w dniu25 stycznia 2017 r. o godz.17.00 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, sala 101.

 

3)

Zgłoszenia do składu komisji dokonane przez Starogardzką Radę Organizacji Pozarządowych mają charakter wskazania i nie podlegają losowaniu.

 

4)

W przypadku zgłoszenia większej liczby przedstawicieli organizacji pozarządowych tworzona jest lista rezerwowa uwalniana w momencie wykluczenia członka komisji na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust 2f ustawy.

 

5)

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

 

6)

W pracach komisji konkursowej może brać udział wyłącznie jeden przedstawiciel danej organizacji.

 

7)

Szczegółowy regulamin prac komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 514/12/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 15 grudnia 2016 r, stanowiący jednocześnie załacznik do niniejszego ogłoszenia

 

Wszelkich informacji udziela Pełnomocnik Prezydenta ds Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, tel: 58 530 6134, sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Pliki do pobrania:


22 grudnia 2016

Uchwała w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Program współpracy 2017. (plik .pdf)


9 grudnia 2016

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu oczekiwania na uwagi do projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Szczegółowe informacje pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20058.html

Ogłoszenie
o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia
29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański pobrać można ze strony www.starogard.pl, zakładka „organizacje pozarządowe” lub otrzymać pocztą elektroniczną po uprzednim zwróceniu się do Wydziału Spraw Społecznych wss@um.starogard.pl.

Na uwagi oczekujemy w terminie od 9 grudnia do 15 grudnia 2016 r., można je składać na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres wss@um.starogard.pl.

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Informacji w sprawie projektu uchwały udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Patrycja Dziewiątkowska-Dudek, ul. Gdańska 6, II piętro, pok. nr 211B, tel. 58 530 60 91, e-mail wss@um.starogard.pl

Prezydent Miasta
(-) Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


9 grudnia 2016

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu oczekiwania na uwagi do projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok.

Szczegółowe informacje pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20057.html

Ogłoszenie

o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok.

Projekt uchwały przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2017 rok pobrać można ze strony www.starogard.pl, zakładka „organizacje pozarządowe” lub otrzymać pocztą elektroniczną po uprzednim zwróceniu się do Wydziału Spraw Społecznych wss@um.starogard.pl.

Na uwagi oczekujemy w terminie od 9 grudnia do 15 grudnia 2016 r., można je składać na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres wss@um.starogard.pl.

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Informacji w sprawie projektu uchwały udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Patrycja Dziewiątkowska-Dudek, ul. Gdańska 6, II piętro, pok. nr 211B, tel. 58 530 60 91, e-mail wss@um.starogard.pl

Prezydent Miasta
(-) Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


4 października 2016

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu (umieszczonego w załączniku do pobrania), zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu na załączonym formularzu umieszczonym w załączniku do pobrania. Projekt programu dostępny jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz u Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, w Urzędzie Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6 p. 127.

Projekt programu współpracy przedkładany jest do konsultacji, w celu zebrania uwagi i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 5 do 17 października 2016 r. na formularzu znajdującym się w plikach do pobrania w formie:
• elektronicznej na adres: sylwia.ossowska@um.starogard.pl
• listownej na adres: Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży – Urząd Miasta Starogard Gd., 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6,
• osobiście, dostarczając wypełniony formularz Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, pokój 127 w Urzędzie Miasta

O terminie decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Starogard Gd. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Załączniki:


1 czerwca 2016
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2015”

Pliki do pobrania:


4 maja 2016
Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia
29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Projekt uchwały przedkładany jest do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.
Informacji w sprawie projektu uchwały udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, ul. Gdańska 6, pok. nr 113, tel. 58 530 61 34, e-mail sylwia.ossowska@um.starogard.pl
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 04 do 18 maja 2016 r. na formularzu znajdującym się w plikach do pobrania w formie:
elektronicznej na adres: sylwia.ossowska@um.starogard.pl,
listownej na adres: Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży – Urząd Miasta Starogard Gd., 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6,
osobiście, dostarczając wypełniony formularz Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży, pokój 113 w Urzędzie Miasta lub składając w Biurze Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01)
O terminie decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Starogard Gd. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Załączniki:


5 kwietnia 2016 r.
Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016 – 2018.

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały Rady Miasta Starogard Gdański
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016 – 2018.

Projekt uchwały przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Formularz uwag do projektu uchwały pobrać można ze strony www.starogard.pl, zakładka „organizacje pozarządowe” lub otrzymać pocztą elektroniczną po uprzednim zwróceniu się do Wydziału Spraw Społecznych wss@um.starogard.pl.

Na uwagi oczekujemy w terminie od 6 kwietnia 2016 r. do 12 kwietnia 2016 r. (do godz. 10.00), można je składać na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres wss@um.starogard.pl .

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Informacji w sprawie projektu uchwały udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, II piętro, pok. nr 211, e-mail wss@um.starogard.plAgata.Kurkowska@um.starogard.pl,  tel. 58 530 60 78.

Pliki do pobrania:

http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19610.html


17 grudnia 2015 r.
Przedświąteczne spotkanie z Radą Organizacji Pozarządowych
16 grudnia gośćmi Prezydentów byli Członkowie Rady Organizacji Pozarządowych: Marcin Kaszubowski, Andrzej Grabowski oraz Wojciech Mokwa.
Panowie w serdecznej atmosferze złożyli sobie życzenia pomyślności i dalszej pozytywnej współpracy w Roku 2016.

Spotkanie-swiąteczne-rady-organizacji-pozarzadowych


 

11 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie
o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok.

Projekt uchwały przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2016 rok pobrać można ze strony www.starogard.pl, zakładka „organizacje pozarządowe” lub otrzymać pocztą elektroniczną po uprzednim zwróceniu się do Wydziału Spraw Społecznych wss@um.starogard.pl.

Na uwagi oczekujemy w terminie od 11 grudnia do 17 grudnia 2015 r., można je składać na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres wss@um.starogard.pl.

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Informacji w sprawie projektu uchwały udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Patrycja Dziewiątkowska-Dudek, ul. Gdańska 6, II piętro, pok. nr 211, tel. 58 530 60 91, e-mail wss@um.starogard.pl

Prezydent Miasta
(-) Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

20 października 2015 r.

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2016”.

Pliki do pobrania:


24 września 2015 r.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu (umieszczonego w załączniku do pobrania), zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu na załączonym formularzu umieszczonym w załączniku do pobrania. Projekt programu dostępny jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz u Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych, w Urzędzie Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6 p. 113.
Projekt programu współpracy przedkładany jest do konsultacji, w celu zebrania uwagi i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 15 września do 30 października 2015 r. na formularzu znajdującym się w plikach do pobrania w formie:

 • elektronicznej na adres: sylwia.ossowska@um.starogard.pl,
 • listownej na adres: Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych – Urząd Miasta Starogard Gd., 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6,
 • osobiście, dostarczając wypełniony formularz Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych, pokój 113 w Urzędzie Miasta

O terminie decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Starogard Gd. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


08 stycznia 2015 r.
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2015. Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVIII /547/2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 października 2014 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na rok 2015.
1. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa w terminie od 8 do 21 stycznia 2015 roku.
2. Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.
3. Organizacje mogą zgłosić od jednego do czterech kandydatów.
4. Wypełnione formularze należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty w konkursie na rok 2015”:
1) bezpośrednio w Urzędzie Miasta Starogard Gdański – Biuro Obsługi Klienta, pokój 01, ul. Gdańska 6 w godzinach pracy Urzędu,
2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański.
5. Uwagi dotyczące prac komisji:
1) Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowych w 2015 r.
2) Wybór członków komisji konkursowych zostanie dokonany w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszeń, na otwartym spotkaniu organizacji pozarządowych w dniu 26.01.2015 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, sala 101.
3) Posiedzenia komisji odbywać będą się w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
w godzinach pracy urzędu.
4) Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
5) W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
6) W pracach jednej komisji konkursowej może brać udział wyłącznie jeden przedstawiciel danej organizacji.
7) Jeżeli członkowie komisji konkursowych wybrani z bazy kandydatów oceniających wnioski nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art 15 ust 2da Ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.
8) W przypadku braku zgłoszenia do bazy kandydatów oceniających wnioski z danego zakresu tematycznego, komisja konkursowa, zgodnie z art 15 ust 2da Ustawy, działa bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.
9) Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania ofert zobowiązani są zapoznać się z:Uchwałą Nr LVIII/547/2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 października 2014 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
Zarządzeniem Nr 16/01/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 7 stycznia 2015 r.w sprawie regulaminu komisji konkursowych, ogłoszeniem otwartego konkursu ofert  w danym zakresie, ofertami złożonymi na konkurs w danym zakresie.” Szanowni Państwo W formularzu zgłoszeniowym na członków komisji konkursowych podane zostały daty i godziny posiedzeń komisji konkursowych.
W informacji tej posiedzenia komisji otwartych i zamkniętych podane zostały w odwrotnej kolejności, pierwszym posiedzeniem są zawsze posiedzenia zamknięte drugim otwarte.
W załączeniu nowy formularz zgłoszeniowy. Jeśli ktoś z Państwa złożył już zgłoszenie – nie traci ono ważności. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Formularz zgłoszeniowy (.doc, wielkość 35 KB)


18 grudnia 2014 r.
Ogłoszenie
Działając na podstawie Uchwały nr L/377/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 22 stycznia 1998 roku w sprawie przyjęcia programu „Starogard miastem przestrzeni wspólnej” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza nabór kandydatów na członków Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Starogardzie Gdańskim.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do Rady są organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Kadencja Rady trwa 4 lata, członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
Zgłoszenie w formie pisemnej należy składać do dnia 20 stycznia 2015 r. w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, lub faxem na numer 58 530 61 11.
Powołanie Rady nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka Rady zamieszcza się na stronie internetowej www.starogard.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak11 czerwca 2014 r.
Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Nr 182/06/2014 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego w 2014 r.

Treść zarządzenia i warunki konkursu


Przekaż 1% dla starogardzkich NGO

W zeznaniu składanym za 2013 r. podatnik ma prawo przekazać 1 % swojego podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Czas na złożenie deklaracji podatkowej i tym samym przekazanie 1% upływa 30 kwietnia.

Organizacje pożytku publicznego, mające siedzibę lub działające na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013:

 1. Caritas Diecezji Pelplińskiej – KRS 0000252333;
 2. Fundacja Szpitala Św. Jana – KRS 000235020;
 3. Gminny Związek Sportowy „Kociewie” – KRS 0000247578;
 4. Klub Kobiet „Amazonka” przy Starogardzkim Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim – KRS 0000168137;
 5. Klub Piłkarski „Starogard” – KRS 0000318946;
 6. Klub Sportowy „Beniaminek 03” – KRS 0000212950;
 7. Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie – KRS 0000021452;
 8. Liga Obrony Kraju – KRS 0000086818, z informacją Klub Strzelecki Tarcza w Starogardzie Gdańskim;
 9. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” – KRS 0000069730, z informacją Schronisko w Starogardzie Gdańskim;
 10. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – KRS 0000162757, z informacją Koło w Starogardzie Gdańskim;
 11. Polski Czerwony Krzyż – KRS 0000225587, z informacją Punkt Interwencji Kryzysowej Starogard Gdański;
 12. Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski – KRS 0000099691, z informacją Koło w Starogardzie Gdańskim;
 13. Stowarzyszenie „Amor Omnia Vincit” – KRS 0000019307;
 14. Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia – KRS 0000293928;
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio” – KRS 0000174927;
 16. Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” – KRS 0000174929;
 17. Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Rokocinie – KRS 0000258173;
 18. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – KRS 0000154454;
 19. Uczniowski Klub Sportowy „Libero” – KRS 0000243663;
 20. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska  – KRS 0000273799, z informacją Hufiec ZHP Starogard Gdański;

Listę organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku można znaleźć na
http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/#akapit9
lub http://www.bankier.pl/fo/podatki/narzedzia/jedenprocent/

Szczegółowe informacje na temat przekazywania 1% znaleźć można na  http://www.pit.pl/1procent/ lub http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/953474.html

Zachęcamy wszystkie NGO mające siedzibę i działające na terenie Starogardu Gdańskiego do zgłaszania się na adres ppdsopion@um.starogard.pl  w celu ujęcia na powyższej liście organizacji uprawnionych do otrzymania 1%.


28 stycznia 2014 r.
Kampania „Podziel się 1%”

Szanowni Państwo,
Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, Urzędem Miasta Gdańska, Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych po raz kolejny przygotowuje kampanię „Podziel się 1 %”. W ramach kampanii przewidziano promocję organizacji pożytku publicznego. Każda z organizacji objętych „patronatem” będzie miała zapewnione ogłoszenie w Dzienniku Bałtyckim oraz audycję w Radio Plus.

W załączeniu znajdziecie Państwo formularz zgłoszeniowy, na podstawie którego zostaną wybrane organizacje uczestniczące w tej edycji. Termin składania wniosków upływa: 31 stycznia 2014 r.

Elementem kończącym akcję będzie, jak co roku KONCERT 1% dedykowany wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się na wsparcie wybranej organizacji pozarządowej.

Do pobrania


20 grudnia 2013.
Otwarty konkurs ofert na 2014 r.

Na podstawie uchwały Nr XLVI / 429 /2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2014” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert na 2014 r.

Pliki do pobrania:

 • Zarządzenie Nr 324/12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na 2014 r. ( pdf )
 • Uchwała Nr XLVI/429/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2014”. ( pdf )
 • Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2014” ( pdf )
 • Wzór oferty 2014 ( pdf , doc , odt )
 • Wzór umowy 2014 ( pdf )
 • Karta opisu produktu lokalnego ( pdf , doc , odt )
 • Wzór sprawozdania 2014 ( pdf , doc , odt )
 • Karta oceny formalnej ( pdf )
 • Karta oceny merytorycznej ( pdf )

11 grudnia 2013 r.
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/429/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2014” Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2014.

Do pobrania:


11 grudnia 2013 r.
Spotkanie z NGO

Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza na spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2013 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w sali nr 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański.

Tematem spotkania będzie:

 • Uchwała Nr XLVI / 429 /2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2014”,
 • otwarty konkurs ofert na 2014 r,
 • nabór kandydatów na członków komisji reprezentujących organizacje pozarządowe.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 16.12.2013 r. na adres e-mail: ppdsopion@um.starogard.pl .


10 grudnia 2013 r.
Otwarty konkurs ofert na 2014 r.

Na podstawie uchwały Nr XLVI / 429 /2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2014” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert na 2014 r.

Do pobrania:


21 sierpnia 2013 r.
Konsultacje społeczne społecznych projektu Programu Współpracy Samorządu
Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje
pozarządowe  i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji
projektu rocznego „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014”.
Dokumenty dostępne na : http://www.rops.pomorskie.eu/pl/aktualnosci/org2013


16 maja 2013 r.
Internetowe Centrum Wsparcia – Poradnik dla Ngo

Internetowe Centrum Wsparcia (ICW) – aktualne informacje, porady, narzędzia
szkoleniowe, informacje oraz doradztwo długofalowe dla organizacji
pozarządowych – wsparcie i wiedza bez ruszania się z domu.

Oferta Internetowego Centrum Wsparcia (ICW):

a.. aktualności prawne, informacje o zmianach w prawie, szkoleniach, funduszach dla NGO – czytaj: wiadomosci.ngo.pl
b.. artykuły poradnicze, artykuły prawne o formalnościach, obowiązkach NGO, komentarze ekspertów – czytaj: wiadomosci.ngo.pl
c.. serwis internetowy, porady, narzędzia, filmy edukacyjne dla zakładających i prowadzących NGO – korzystaj: poradnik.ngo.pl
d.. poradnia e-mailowa, poradnia Skype i GG – pytaj: poradnik.ngo.pl/zapytaj
e.. długofalowe doradztwo on-line dla NGO zakwalifikowanych do udziału w ICW (Regulamin uczestnictwa w doradztwie długofalowym on-line w projekcie
„Internetowe Centrum Wsparcia”)
f.. internetowa baza centrów wsparcia i NGO wspierających inne organizacje – znajdź wsparcie w swoim regionie: bazy.ngo.pl
g.. wyszukiwarka szkoleń dla NGO – znajdź szkolenie

Poradnik dla Ngo: http://poradnik.ngo.pl/


29 stycznia 2013 r.
Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Wraz z Fundacją Pokolenia zapraszamy na cykl szkoleniowy, po którym będziesz
sprawnie zarządzać organizacją i zespołem. Zdobędziesz wiedzę na temat
sposobów planowania swoich działań i finansowania różnych przedsięwzięć.

Szkolenia są bezpłatne!  Liczba miejsc ograniczona!

Zapisy trwają do 11 lutego br.!

Zgłaszać się można pod adresem mailowym:

Fundacja Pokolenia
ul. Kołłątaja 9, 83-110 Tczew
Tel. (58) 352-45-46, Fax. (58) 352-45-52
Adres e-mail: brief@fundacjapokolenia.pl

Więcej informacji o terminach i tematach szkoleń w załączniku .

Szkolenia będą odbywały się w Urzędzie Miasta Starogard Gdański.

Zapraszamy !


31 października 2012 r.
Stypendia dla twórców kultury – nabór wniosków na 2013 rok

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu województwa pomorskiego w roku 2013.

Zarząd Województwa Pomorskiego realizując Uchwałę nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury, ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu województwa pomorskiego w roku 2013.

1. Stypendium przyznaje się na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym w roku 2013.

2. O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Stypendium może być tylko indywidualne.

3. Stypendia przyznawane są osobom, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie, lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.

4. O stypendium nie mogą ubiegać się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

5. Stypendia przyznawane są raz w roku w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie.

6. Formularze wniosków o stypendia można pobierać w sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Długi Targ 8-10 oraz dostępne są na stronie województwa pomorskiego www.urzad.pomorskie.eu w zakładce Ogłoszenia, komunikaty. Na ww.stronie znajduje się również pełna treść regulaminu przyznawania stypendiów dla twórców kultury.

7. Nadesłanie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków ich udzielania wynikających z Uchwały nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultury (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 3082) oraz niniejszego ogłoszenia.

8. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2012 roku (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

9. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie, lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

10. Wnioski rozpatruje Komisja Doradcza, przedstawiając swoje opinie Zarządowi Województwa Pomorskiego. Zarząd Województwa Pomorskiego podejmie decyzję o przyznaniu stypendiów w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od otrzymania opinii Komisji Doradczej i jest to decyzja ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie.

11. Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2013 udzielają:
Renata Wierzchołowska (tel. 58 32 68 284) oraz
Anna Maliszewska (tel. 58 32 68 290)
– Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul.Długi Targ 8-10, 80-828 Gdańsk.

12. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania wniosków oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

13. Po rozstrzygnięciu konkursu istnieje możliwość osobistego odbioru załączników złożonych wraz z wnioskiem stypendialnym.
Oferty można składać bezpośrednio w Departamencie Kultury lub wysłać pocztą pod adres:
Departament Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk (z dopiskiem: stypendium twórcze)

więcej na :
http://urzad.pomorskie.eu/pl/ogloszenia_komunikaty/2012/dk_stypendia_dla_tworcow_kultury_nabor_wnioskow


16 października 2012 r.
OGŁOSZENIE
Konsultacje społeczne  dotyczące projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok na 2013 rok.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański  z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  Prezydent Miasta Starogard Gdański przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy  Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok na 2013 rok”.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Starogard Gdański, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do dnia 25 października 2012 roku  wyłącznie za pośrednictwem załączonego formularza.
Formularz należy przesłać na:
Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Stargard Gdański,
fax  numer: 58-530-61-11,
email: wioleta.zymek@um.starogard.pl

Konsultacje trwają od 16 października do 25 października 2012 r.

Treść Ogłoszenia, projekt uchwały i formularz konsultacji zostały umieszczone na www.starogard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.starogard.pl .
Do pobrania:

 1. Projekt Uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
 2. Formularz konsultacji społecznych do zgłaszania uwag.

8 października 2012 r.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gdańskim

Działając na podstawie uchwały nr XXVI/247/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gdańskim w oparciu o załącznik Nr 1 „Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Kapituły Kompetencyjnej w Starogardzie Gdańskim” § 8 ust. 1 i 2.

Ogłasza się otwarcie procedury zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Czas zgłaszania kandydatów określa się do 29.10.2012.

Wymogi formalne, które musi spełnić zgłoszenie kandydata określa załącznik Nr 1 w/w uchwały. Oceny formalnej-weryfikacji i kompletności dokumentów zgłoszeniowych dokonuje Kapituła w terminie 14 dni od zakończenia składania wniosków.

Ogłoszenie Kapituły o zgłaszaniu kandydatów na członków Rady zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Formularz zgłoszenia kandydatów stanowi załącznik nr 2 w/w uchwały.

Przewodniczący Kapituły Kompetencyjnej
Ryszard Brzycki

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr XXVI/247/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gdańskim (223.1 KB)

Karta zgłoszenia, Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/247/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 czerwca 2012 r. (98.6 KB)


5 października 2012 r.
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych Rady Miasta Starogard Gdański pan Krzysztof Skiba

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych Rady  Miasta  Starogard  Gdański,które  odbędzie  się w dniu 15 października 2012 r. o godz. 15.30 w sali 102 Urzędu Miasta przy ulicy Gdańskiej 6.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
2. Kontynuacja prac nad modyfikacją strategii rozwoju miasta.
3. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Strategia Rozwoju Miasta dostępna na:
/pl/dokumenty/Strategia_Rozwoju_Miasta

Przegląd zapisów – pobierz
Harmonogram – pobierz
Analiza Swot- pobierz


27 września 2012 r.
„Kultura Do.Finansowania”.

Unijny Program Kultura pozwala organizacjom i instytucjom działającym w
sektorze kultury uzyskać dofinansowanie między innymi na projekty współpracy
międzynarodowej, festiwale, tłumaczenia. Dzięki niemu możemy promować polską
kulturą, tworzyć międzynarodowe wydarzenia kulturalne, czerpać z doświadczeń
innych krajów. Nadal jednak wiele organizacji nie korzysta z tej możliwości,
choć z drugiej strony niedofinansowanie jest postrzegane jako jeden z
głównych problemów polskiej kultury.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak polskie organizacje kulturalne sobie radzą z
problemami finansowymi. Czy pozyskują środki europejskie? A jeśli nie, to
dlaczego? Co zrobić, żeby w przyszłym okresie finansowania (2014-2020)
Polska aktywniej i skuteczniej ubiegała się o unijne pieniądze na realizację
międzynarodowych projektów kulturalnych?

Jak ma przebiegać badanie KULTURA DO.FINANSOWANIA? Do kogo jest skierowane i
jak wziąć w nim udział?

Pierwsza edycja badania odbędzie się według następującego harmonogramu:

a. 24 września – rozpoczęcie badania
b. 18 października – zakończenie badania
c. 20 listopada – ogłoszenie wyników, konferencja prasowa i dyskusja
panelowa dla instytucji, które wzięły udział w badaniu
Badanie jest skierowane do przedstawicieli instytucji i organizacji, które
prowadzą działalność kulturalną.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania w ankiecie on-line. Jej
wypełnienie zajmuje ok. 10 minut. Serdecznie zachęcamy do udziału w ankiecie
oraz rozpowszechnianiu informacji o badaniu tak, aby dotarła ona do jak
największej liczby uczestników. Jesteśmy przekonani, że badanie odbije się
szerokim echem zarówno w środowisku kulturalnym, jak i w mediach. Naszym
zamiarem jest kontynuowanie tego projektu i naświetlanie innych problemów i
zagadnień związanych z polską kulturą w jego kolejnych edycjach.

Ankieta dostępna  na :
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/803790.html?utm_source=ue&utm_medium=email&utm_campaign=27.09.2012


18 września 2012 r.
Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna.
Realizacja społecznego projektu, przez Fundację „Pomorskie Centrum Psychotraumatologii”, pomocy prawnej i psychologicznej pokrzywdzonym przestępstwem.

Fundacja „Pomorskie Centrum Psychotraumatologii” z siedzibą w Gdańsku jako jedna z 24 organizacji pozarządowych w kraju otrzymała w trybie konkursowym dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, na realizację projektu skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach projektu, który będzie realizowany od sierpnia do grudnia 2012 r. Fundacja będzie oferować bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną w następujących formach:
– porad psychologicznych;
– terapii interwencyjnych;
– grup wsparcia;
– ustna i pisemne porady prawne;
– reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.

Beneficjenci programu nie będą obciążani żadnymi kosztami podjętych przez nas działań pomocowych.

Patronat nad realizacją projektu sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk oraz posłanka na Sejm Pani Iwona Guzowska.

W razie pytań, wątpliwości lub ewentualnych sugestii prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, Panem Pawłem Jóźwiakiem:

Fundacja „Pomorskie Centrum Psychotraumatologii”
ul. Brzozowa 15
80-243 Gdańsk
tel. (58) 550-07-03
www.psychotraumatologia.com.pl

tel. kom. 794 571 399


6 września 2012 r.

Czytelnia i biblioteka dla ludzi III sektora
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi internetową czytelnię i bibliotekę dla działaczy i pracowników organizacji pozarządowych. Biblioteka funkcjonuje na witrynie www.ofop.eu/biblioteka . W zbiorach znajduje się w tym momencie ponad 1000 pozycji (książek i artykułów), a około 150 z nich można czytać online. Część z nich została zdigitalizowana w ramach projektu ,,Demokracja to partycypacja”, sfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W bibliotece i czytelni znajdują się publikacje z zakresu ekonomii społecznej, prawa i rzecznictwa, partycypacji, myśli społecznej i politycznej, ekologii, historii trzeciego sektora, dobre praktyki, a także raporty z działań organizacji i grantodawców. Zarówno pozycje archiwalne, jak i nowości. W internetowej bibliotece i czytelni znajduje się obecnie
tylko część zbiorów OFOP (łącznie ok. 4000 książek). Książki są na bieżąco katalogowane przez wolontariuszy OFOP, którzy tworzą także krótkie opisy ich treści w widoczne na stronie www.ofop.eu/biblioteka .


24 sierpnia 2012 r.
Dofinansowanie na zajęcia dla dzieci

Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem grantowym stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Organizacje mogą złożyć wniosek na dowolny projekt, który według nich najlepiej odpowiada na potrzeby dzieci.

Mogą to być:
a. kursy: językowe, muzyczne, artystyczne, komputerowe, sportowe, logopedyczne, inne,
b. wycieczki edukacyjne (do 3 dni), których program będzie obejmował zajęcia poprzedzające wyjazd, aktywność indywidualną uczestnika podczas wycieczki oraz zajęcia podsumowujące wyjazd,
c. organizację świąt narodowych w lokalnym środowisku, w szkole lub innej placówce,
d. udział w konkursach i warsztatach, szczególnie tych promujących wiedzę o Polsce, historii XX i XXI w., kształtujących postawy obywatelskie,
e. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa na drodze itp.,
f. konsultacje z psychologami, specjalistami, logopedami itp.

Kto może się ubiegać o grant?

W programie grantowym BDU mogą wziąć udział placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki: organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły, Rodzinne Domy Dziecka.

Nabór wniosków od 17 września do 10 października 2012 roku

więcej na:
http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/


22.06.2012
Ruszył nabór wniosków w programie „Różnorodność w kulturze”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Operator Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 – ogłosiło 15 czerwca 2012 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Wnioski można składać do 15 października 2012 r.
Obszary tematyczne:
• edukacja artystyczna i kulturalna;
• dziedzictwo kulturowe (w tym dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa);
• muzyka i sztuki sceniczne;
• sztuki plastyczne i wizualne.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu:

• organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych;
• wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;
• wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych;
• współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury): dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym;
• współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.

Poziom dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany wkład własny – co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W ramach Programu będą mogły otrzymać dofinansowanie projekty „miękkie”, nieinwestycyjne o charakterze niekomercyjnym.

Szczegółowe informacje i zasadach projektu w załączonym dokumencie
Różnorodność w kulturze (plik AdobeAcrobat, wielkość 52 KB)


19.06.2012
Ogólnopolski Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych

Fundacja „Umbrella” wraz z partnerami – Stowarzyszeniem Tratwa i Gminą Wrocław zaprasza do udziału w dwudniowym wydarzeniu branżowym pn. III. Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 10-11 września 2012 r.

Jest to kontynuacja idei spotkań branżowych środowiska polskich organizacji i instytucji infrastrukturalnych (centrów wspierania organizacji pozarządowych) zapoczątkowanej przez Fundację „Umbrella” w roku 2009. Pierwszy Konwent odbył się we Wrocławiu w dniach 5-6 marca 2009 r. – jego organizatorem była Fundacja „Umbrella”. Kolejny Konwent został zorganizowany przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa oraz Fundację „Umbrella” w Lalikach (woj. śląskie) w dniach 10-11 września 2009 r. Więcej informacji na temat zrealizowanych spotkań w zakładce INKUBATORY na stronie www.fundacja-umbrella.org.pl .

Misją inkubatorów NGO jest odpowiadanie na problemy, z którymi borykają się organizacje pozarządowe i inicjatywy obywatelskie. Inkubatory zapewniają kompleksową, zwykle bezpłatną ofertę wsparcia dla organizacji pozarządowych – począwszy od pomocy przy ich rejestrowaniu, poprzez stawianie pierwszych kroków, aż po działanie profesjonalne. Do najczęściej oferowanych przez inkubatory usług należą: doradztwo, szkolenia i udostępnianie zasobów lokalowo-sprzętowych.

Organizatorzy Konwentu stawiają sobie za cel w roku 2012 przede wszystkim:
– WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ między pracownikami działających w całej Polsce inkubatorów NGO,
– INTEGRACJĘ środowiska organizacji infrastrukturalnych, – INSPIRACJĘ dla nowych inicjatyw podejmowanych przez inkubatory NGO.

Uczestnicy Konwentu mają możliwość współtworzenia jego formuły oraz programu. Organizatorzy proszą o zgłaszanie do dnia 8 lipca 2012 r. wstępnego zainteresowania udziałem w wydarzeniu oraz propozycji tematów, które mają zostać poruszone podczas spotkania na adres
email: konwent@sektor3.wroclaw.pl . W sierpniu rozpocznie się rekrutacja uczestników, wtedy też podany zostanie do wiadomości szczegółowy program wydarzenia. Przewidziane jest uczestnictwo ok. 50 osób – przedstawicieli inkubatorów NGO z całej Polski.

Udział w Konwencie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie. Bezpłatne noclegi i zwrot kosztów dojazdu będą możliwe dla tych osób spoza Wrocławia, których organizacje macierzyste nie posiadają środków na pokrycie kosztów delegacji. Ponadto bez względu na to, czy są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, na stronie Fundacji „Umbrella” umieszczona zostanie baza kontaktowa inkubatorów NGO z całej Polski. Prosimy o mailowe potwierdzenie, czy chcą Państwo umieścić swój inkubator w w/w bazie.

III. Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych odbywa się w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.

Strona projektu: www.sektor3.wroclaw.pl


18.06.2012 r.
Konkurs MEN: Przyjazna adaptacja dzieci w edukacji szkolnej

Minister Edukacji Narodowej ogłasił konkurs ofert na realizację szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej. Oferty należy składać do 6 lipca 2012.

Oferty realizacji zadania mogą składać:
• organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
• jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert podmiotów, które zaplanują oraz wdrożą w przedszkolach i szkołach podstawowych projekty obejmujące prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjno-promocyjnym pokazujących dobre praktyki w szkole podstawowej, związane z przyjaznym wdrażaniem dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej.

Projekty opisane w ofercie muszą równocześnie uwzględniać wszystkie niżej wymienione elementy:
1. zawierać działania aktywizujące rady rodziców;
2. zawierać propozycje działań ukazujących rodzicom korzyści wynikające z rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dziecko 6-letnie;
3. angażować nauczycieli i rady rodziców do realizacji wszystkich etapów projektu;
4. być realizowane we współpracy ze środowiskiem przedszkolnym i szkolnym, i obejmować co najmniej jedną szkołę i jedno przedszkole;
5. upowszechniać dobre praktyki wśród rad rodziców i nauczycieli z innych przedszkoli szkół podstawowych w regionie;
6. określać sposób ewaluacji projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 10 000 zł.

Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie na stronie www.formularz.men.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym pliku:
Regulamin, zasady przyznawania dotacji.pdf (wielkość 156 KB)

Żródło www.men.gov.pl


24.05.2012
II edycja szkolenia dla wolontariuszy „Asystuję i pomagam”

Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju zaprasza na bezpłatne, trzydniowe szkolenie dla osób, które pracują z niepełnosprawnymi dziećmi. ”

Szkolenie przeznaczone jest dla wolontariuszy, którzy pomagają niepełnosprawnym dzieciom lub zamierzają to robić w przyszłości.

Termin: 9 – 10 oraz 16 czerwca 2012 r. w godz. 9.00 – 17:00
Miejsce: Gdańsk Wrzeszcz, ul. Kisielewskiego 12

Program:
1. Zasady pierwszego kontaktu z dzieckiem z niepełnosprawnością.
2. Techniki arteterapii w kontakcie z dzieckiem niepełnosprawnym
3. Techniki relaksacyjne, zadbanie o komfort psychiczny wolontariusza, rodzica w trudnej sytuacji emocjonalnej.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo do 1 czerwca

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz motywacja osoby zgłaszającej się.

Wypełnioną ankietę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres: info@gftr.pl

Arkusz zgłoszeniowy w załączeniu ( plik .doc, wielkość 75 KB )

źródło: www.ngo.pl


23.05.2012 r.
Organizacje pozarządowe mają szansę na środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Do 27 czerwca br. można składać wnioski w ramach drugiego naboru wniosków projektów małych ustanowionego przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe, a otrzymane środki powinny być przeznaczone na cele związane z zachęcaniem ludności do udziału w życiu publicznym.

Obszary tematyczne składanych projektów powinny dotyczyć:
edukacji obywatelskiej
– działań kontrolnych
– partycypacji w polityce publicznej

Podstawowe informacje

Rozpoczęcie naboru wniosków: 27 kwietnia 2012.

Termin zakończenia naboru: 27 czerwca 2012.

Kwota dofinansowania: od 10 000 CHF do 60 000 CHF.

Wymagany wkład własny:
10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu (w tym min. 2% wkładu finansowego i max. 8% wkładu rzeczowego).

Okres realizacji projektu: do 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30 września 2014 roku.

Kurs franka szwajcarskiego obowiązujący w trakcie naboru: 1 CHF – 3,4403 PLN. Jest to kurs kupna wg NBP z dnia 27 kwietnia 2012.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 października 2012.

Zachęcam do uważnego zapoznania się z Podręcznikiem Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz do odwiedzenia sekcji Pytania i odpowiedzi  znajdujących się w załącznikach na stronie http://www.swissgrant.pl/pl/fundusz-dla-organizacji-pozarzdowych/nabory

źródło: www.wartowiedziec.org


26 kwietnia 2012 r.
Konkurs grantowy Funduszu Społecznego Notariatu

Od poniedziałku 16 kwietnia 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach II edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundusz Społeczny Notariatu.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.
Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które:
• uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego,
• działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit).

Wysokość pojedynczej dotacji wynosi 33 000 zł.

Wkład własny nie jest wymagany.

Zapraszamy do odwiedzenia strony celem zapoznania się z zrealizowanymi projektami w latach ubiegłych m.in:
„Otwarta Droga. Wieloaspektowe wspieranie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” – Stowarzyszenie Na Tak
„Chcę Ci powiedzieć…” – łódzki oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu

Wnioski składać można od 16 kwietnia do 15 maja 2012 r.

Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 1 września 2012 r. Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 28 lutego 2013 r.

Wszystkie niezbędne informacje, dane adresowe i formularze znajdą Państwo na stronie www.fundusznotariatu.pl


17 kwietnia 2012 r.
Konkurs MSiT: Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2012 zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”, działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Oferty można składać do 30 kwietnia 2012

Zadania i terminy przewidziane do realizacji:

od 1 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.:

 • organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
 • organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
 • szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych,
 • promocja sportu osób niepełnosprawnych,
 • zakup sprzętu sportowego

od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.:

 • prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych – program „Animator sportu osób niepełnosprawnych” – koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego

Priorytetowo będą traktowane wnioski:
1. przewidujące włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym imprezy i obozy sportowe o charakterze integracyjnym,
2. przewidujące włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+), w związku z ustanowieniem roku 2012 – Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej,
3. promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
4. promujące wolontariat w sporcie.

Terminy i tryb składania ofert:
jej osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sport i Turystyki lub data stempla pocztowego
oraz
wysłania elektronicznego (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.
Na ofercie należy dopisać „Konkurs ofert. Rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych – FRKF 2012”.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 30 kwietnia 2012 r. Datą złożenia oferty jest data:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa:
http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/153/911/II_etap__Otwarty_konkurs_na_dofinansowanie

_w_2012_r_zadan_z_zakresu_rozwijania_s.html


29.12.2012
Szkolenie „Fundraising w NGO”

Informujemy: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie „Fundraising w NGO”, realizowane w ramach projektu „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie Pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych”.

Termin: 5 marca 2012, w godzinach 9.00 – 16.00 w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Al. Grunwaldzka 5 w Gdańsku.

Szkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia: pozyskiwanie środków od darczyńców, kontakt ze sponsorem, zbiórki pieniężne itp. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowej i warsztatowej.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 1 marca 2012 r. na adres e-mail: aleksandra.leja@fundacjarc.org.pl lub numer faksu +58 340 12 13.

W załaczeniu: Formularz zgloszeniowy na szkolenie.doc

Źródło: www.ngo.pl


28.02.2012 r.
Jak nakłonić Polaków do przekazania 1%

Zachęcamy do zapoznania się z możliwością promocji kampanii 1 % na podstawie kampanii internetowej portalu www.chcepomagac.org pod hasłem „Ty decydujesz komu przekażesz 1% podatku”.

Celem kampanii jest zwiększanie świadomości Polaków o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, liczba podatników, którzy ubiegłorocznych zeznaniach wpisali w odpowiednie pole numer KRS wybranej przez siebie organizacji, wyniosła jedynie 38% ogółu podatników. Z tego rachunku wynika, że pozostałe 62% trzeba zaktywizować do wykonania tej prostej czynności.

Niestety ponad 16 milionów Polaków jeszcze nie wie o możliwości wspierania organizacji poprzez 1%, lub po prostu nie docenia potęgi tego mechanizmu.

Fundacja stworzyła unikatową platformę internetową, która jest darmowym narzędziem dla organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób chętnych do niesienia pomocy.

Małe i średnie fundacje zazwyczaj nie posiadają wiedzy lub środków na efektywną promocję w Internecie. Dzięki www.chcepomagac.org każda organizacja, która zakłada tu profil, otrzymuje zestaw darmowych narzędzi do pozyskiwania środków – darmowy program do rozliczania deklaracji PIT, system bezpiecznych płatności internetowych służący otrzymywaniu wpłat od pomagających oraz formularz kontaktowy dla zgłaszających się wolontariuszy.

Jest to więc sposób, żeby zostać dostrzeżonym na równi z innymi organizacjami, niezależnie od ich wielkości.

Źródło: www.ngo.pl


17.02.2012 r.
Bezpłatna informacja o funduszach UE

W związku z doniesieniami prasowymi o stosowaniu przez niektóre firmy nieuczciwych praktyk, polegających na sprzedaży dostępnych bez opłat informacji na temat Funduszy Europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje i przypomina, że wszelkie materiały informacyjne, w tym poradniki, informatory, broszury, podręczniki dla beneficjentów, itp. wydawane przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich są bezpłatne.

Można je uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/PI/Strony/Ogolne_informacje_

mapa_wojewodztw.aspx
w każdym województwie, urzędach marszałkowskich oraz innych właściwych instytucjach zajmujących się funduszami unijnymi. Dodatkowo wersje elektroniczne większości publikacji dostępne są na stronach internetowych tych instytucji. Szukającym informacji na temat możliwości uzyskania dotacji, MRR poleca zwłaszcza Portal Funduszy Europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl .

Ponadto, konsultanci sieci PIFE nie tylko bezpłatnie pomogą dopasować pomysł na projekt do konkretnego programu finansowanego z Funduszy Europejskich, ale też poinformują o dostępności dotacji na konkretne rodzaje przedsięwzięć, podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach związanych z uzyskaniem dofinansowania oraz przekażą dane kontaktowe do instytucji, które organizują nabory wniosków.

Większość PIFE informuje także o sposobie rozliczenia otrzymanej dotacji z Funduszy Europejskich. Z ich usług mogą skorzystać również osoby, które nie planują składać wniosku o dofinansowanie, a jedynie chcą wziąć udział w projekcie realizowanym przez innego beneficjenta Funduszy Europejskich (np. w szkoleniu). Pracownicy PIFE udzielają porad telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie punktu. W mniejszych miejscowościach dostępne są Mobilne Punkty Informacyjne.
Źródło: www.ngo.pl


17.01.2012 r.
Konkurs Ofert – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012 – OGŁOSZONY

Informujemy iż Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach ogłoszonego konkursu zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).
Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2012 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.
Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

Termin składania ofert: od 13 stycznia 2012 r. do 6 lutego 2012 r.

Skrócone zasady udziału w konkursie FIO2012 w załączniku (.doc, wielkość 33KB)

źródło: www.ngo.pl


12.01.2012

Patriotyzm Jutra – nabór wniosków na 2012 rok

Muzeum Historii Polski ogłasza kolejną edycję programu operacyjnego Patriotyzm Jutra. Zapraszamy organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury do składania wniosków.

Nabór trwa do 31 stycznia 2012 włącznie.

Patriotyzm to działanie, inicjatywa i pomysłowość! „Patriotyzm Jutra” to program Muzeum Historii Polski realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawiający na inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach, kreujący postawy patriotyczne i obywatelskie.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem tej edycji (plik .pdf, wielkość 78 KB)

W tym naborze wnioski przyjmowane są tylko w wersji elektronicznej. W związku z powyższym należy dokonać logowania na stronie :
http://hist.pl/pj_form/pj_form/index.html

żródło: http://muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra/733/patriotyzm-jutra—nabor-wnioskow-na-2012-rok


11.01.2012 r.

Terminy składania wniosków w Fundacji im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego podaje terminy składania wniosków w poszczególnych programach.

Demokracja w Działaniu
• 1-15 marca i 1-15 września 2012 roku – składanie listów intencyjnych

Celem programu jest zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.

Wspieramy obywatelskie działania dotyczące następujących zagadnień:

• Polityki – przygotowywanie propozycji systemowych rozwiązań, służących modernizacji różnych obszarów życia społeczno-politycznego.

• Partycypacja – włączanie obywateli w procesy podejmowania decyzji dotyczących np. ich dzielnicy, gminy lub miasta.

• Nadzór (dawniej: Działania Strażnicze) – nadzorowanie funkcjonowania instytucji publicznych i przestrzegania przez nie reguł dobrego rządzenia.

• Tolerancja – przeciwdziałanie dyskryminacji grup mniejszościowych i zmiana niechętnego nastawienia wobec nich.

Więcej: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu
Równe Szanse Lokalne Programy Stypendialne

• do 1 marca 2012 roku – składanie wniosków (wnioski mogą składać tylko zaproszone organizacje)

Program finansowany z darowizn firm, fundacji i osób prywatnych oraz z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Celem programu jest zwiększenie dostępu do edukacji młodzieży z niezamożnych środowisk i mniejszych miejscowości oraz wyrównanie szans edukacyjnych i przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych.

• Lokalne Programy Stypendialne – dotacje i pomoc merytoryczna dla organizacji, które prowadzą lokalne programy stypendialne dla młodzieży szkolnej.

• Kolorowa Akademia – dotacje dla organizacji, które prowadzą zajęcia integracyjne i edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

Więcej: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/rowne_szanse
Kolorowa Akademia

• zasady i terminy podane zostaną do końca stycznia 2012
Program finansowany ze środków Fundacji Agory i Funduszu M.
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych.
Przekazywane dotacje organizacjom pozarządowym kierowane są na działania, które ułatwiają dzieciom niepełnosprawnym z małych miejscowości zdobywanie wiedzy i umiejętności, umożliwiają im udział w zajęciach kulturalnych i artystycznych, przyczyniają się do ich integracji z rówieśnikami i środowiskiem, w którym żyją. W sposób szczególny ocenianie są projekty będące  elementem długofalowych działań edukacyjnych i integracyjnych, angażujących do współpracy rodziny i opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz wolontariuszy.

Więcej: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/rowne_szanse/kolorowa_akademia

Szczegółowe harmonogramy oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronach poszczególnych programów – www.batory.org.pl

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *