Obowiązki właściciela posesji

Szczegółowy zakres obowiązków właścicieli nieruchomości określa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXIX/264/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.

Gospodarka odpadami
Każdy właściciel nieruchomości  zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami, w tym selektywnego zbierania odpadów odpowiednio do pojemników Bio, Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, Szkło, Papier i tektura oraz Zmieszane .

Właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej oraz nieposiadający przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. Umowa na opróżnianie może być zawarta tylko z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a rachunki za usługę należy przechowywać przez 3 lata.

Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków powinni postępować zgodnie z opisem w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz pozbywać się wytworzonych w trakcie eksploatacji osadów z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji.

Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości i osoby nieposiadające stosownych uprawnień.

Oznaczenie posesji numerem porządkowym
To obowiązek spoczywający na właścicielu, administratorze lub dozorcy. Tabliczkę z numerem porządkowym należy umieścić na budynku w miejscu widocznym. W praktyce nie zawsze jest to tabliczka. Numer porządkowy można uwidocznić np. przez wymalowanie go na elewacji budynku. Ważnym jest, ażeby spełnić warunek dobrej widoczności.

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są zobowiązani w do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości , poprzez usunięcie ich w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów. Uprzątanie może się odbywać w sposób ręczny lub mechanicznie
Ponadto właściciel posesji zobowiązany jest do usunięcia sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się.

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone jedynie w przypadku, gdy będzie odbywać się w sposób niestwarzający uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i bezpieczny dla środowiska oraz pod warunkiem, że mycie dotyczy nadwozia pojazdu;
Naprawa pojazdu samochodowego jest dozwolona pod warunkiem wykonywania drobnych napraw oraz w sposób niestwarzający uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i bezpieczny dla środowiska oraz gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Deratyzacja
Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane oraz infrastruktura kanalizacyjna na całym obszarze Gminy. Deratyzację należy przeprowadzić obowiązkowo co najmniej raz na 3 lata w terminie od 2 do 30 listopada .
Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana w razie wystąpienia takiej konieczności, w uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, każdorazowo w przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni na terenie nieruchomości i infrastruktury kanalizacyjnej.