Obowiązki posiadaczy zwierząt

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

 • zabezpieczenie terenu nieruchomości na której pies przebywa swobodnie w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia,  a także do wyposażenia takiej nieruchomości w tabliczkę ostrzegającą o obecności psa oraz w dzwonek dostępny od strony głównej furtki prowadzącej na jej teren;
 • poddawanie co roku psa szczepieniom i odrobaczaniu co 6 miesięcy
 • prowadzenie psa na terenach ogólnodostępnych na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu – na smyczy i w kagańcu;
 • nie dopuszczanie psa do stanu, w którym może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia, np. poprzez umyślne szczucie
 • nie pozostawianie  psa bez skutecznego dozoru na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku;
 • sprawowanie nadzoru nad psem na terenach ogólnodostępnych nad psem tak, aby nie powodował on zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt;
 • niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczenia spowodowanego przez zwierzę w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych z psem przewodnikiem;
  Nieczystości  należy zbierać do szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi toreb oraz umieszczać w wystawionych w miejscach publicznych, specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a w przypadku ich braku w pojemnikach na odpady zmieszane.
 • niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej:

 • zwierzęta należy utrzymywać w budynkach gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierząt, spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie,
 • wszelkie uciążliwości utrzymywania zwierząt dla środowiska, w tym emisje będące jego skutkiem, winny zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której są utrzymywane zwierzęta.
 • zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkiem wielolokalowym oraz nieruchomościach, na których znajduje się zabudowa użyteczności publicznej.

  Szczegółowy zakres obowiązków określa Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXIX/264/2016  z dnia 27 lipca 2016 r.

  PRZYDATNE ADRESY:
  1. OTOZ „ANIMALS” SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
      ul. Hermanowska 24
      tel. 58 560 – 99 – 31    (czynny całą dobę)

  2. TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI ODDZIAŁ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
              ul. Gdańska 6
              Inspektorat w Starogardzie Gdańskim
      tel. 516 495 128,  691 356 986