Edukacja

Przedszkola

Do 7 miejskich przedszkoli publicznych, czynnych 10 godzin dziennie, uczęszcza 1.052 dzieci. Edukacja przedszkolna, oprócz wymagań programowych, obejmuje także zajęcia dodatkowe, którymi są: rytmika, nauka języków obcych, nauka tańca, pływanie. Placówką z oddziałami integracyjnymi jest Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2, którego budynek jest dostosowywany do użytku przez dzieci niepełnosprawne.

Szkoły podstawowe

W publicznych szkołach podstawowych (5) i publicznych gimnazjach (4) prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard uczy się około 6,5 tys. uczniów. Obiekty oświatowe są sukcesywnie remontowane, a przyjęty harmonogram remontów kapitalnych konsekwentnie jest realizowany (obecnie kończy się taki remont w PG Nr 3). Ważnym elementem tych działań jest likwidowanie barier architektonicznych w budynkach przedszkolnych i szkolnych. Szkoły miejskie posiadają dobrze przygotowaną i wykształconą kadrę pedagogiczną, zaplecze sportowe, dobre wyposażenie w księgozbiór i pomoce dydaktyczne, w tym w pracownie komputerowe. Działają w nich stołówki i świetlice szkolne, a w PSP Nr 3 i PG Nr 2 także świetlice terapeutyczne. Szkoły oferują uczniom zajęcia pozalekcyjne, a jednym z ciekawszych przykładów jest Klub Jedynka działający przy PG Nr l, finansowany w budżetu miasta. Dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych realizowany jest – w ramach godzin wychowania fizycznego – miejski program nauki pływania.

Szkolnictwo społeczne

Na terenie miasta działa także szkolnictwo społeczne prowadzone przez osobę fizyczną, panią Marię Schultz , w strukturze którego znajduje się gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Natomiast szkolnictwo specjalne prowadzone jest przez starostwo powiatowe jako Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy obejmujący Ośrodek Wczesnej Interwencji, przedszkole, szkolę podstawową, gimnazjum i internat, w ramach ktorego działa również, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy miastem a powiatem, terapeutyczna świetlica środowiskowa.

Szkoły ponadgimnazjalne

System szkolnictwa to także powiatowe szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Curie-Skłodowskiej, w skład którego wchodzi 120-letnie Liceum, Zespół Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących obejmujący m.in. II LO, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z III LO, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Zawodowych . Na terenie miasta działają ponadto niepubliczne placówki kształcące dorosłych oraz Medyczne Studium Zawodowe przy Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych kształcące m.in. terapeutów zajęciowych.

Szkolnictwo wyższe

Wykształcenie wyższe można zdobywać w punkcie prowadzenia zajęć Uniwersytetu Gdańskiego, a od l października 2001 r. w niepublicznej uczelni – Pomorskiej Wyższej Szkole Polityki Społecznej i Gospodarczej, która realizuje kształcenie w systemie dziennym i zaocznym a już w niedalekiej przyszłości w formie studiów podyplomowych.

Inauguracja Roku Akademickiego 2003/04 w Pomorskiej Wyższej Szkole Polityki Społecznej i Gospodarczej odbyła się w nowej siedzibie uczelni przy ulicy Kościuszki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *