Azbest

I. ABC o azbeście

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 utrzymuje cele i aktualizuje zadania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

Główne cele „POKA” to:

 • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
 • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Źródło: www.mg.gov.pl

Linki:

II. Azbestowe archiwum:

Konkurs – Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta

Starogard Gdański – edycja 2017

 

Gmina Miejska Starogard Gdański informuje, iż zostało zrealizowane zadanie w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański – edycja 2017”. Zadanie to jest zgodne z zatwierdzonym w 2009 r. „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard gdański w latach 2009-2032”.

WFOSiGW wersja kolorW dniu 16 lutego 2017 r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o możliwości składania wniosków o dofinansowanie utylizacji azbestu występującego na budynkach i nieruchomościach.

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 20 kwietnia 2017 r. na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański – edycja 2017” otrzymano 8 ofert.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski, ul. Żabia 5, 09-500 Gostynin, z terminem wykonania do 15 października 2017 r.

W dniu 14 września 2017 r. Gmina Miejska Starogard Gdański podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Starogard Gdański – edycja 2017”.

Zadanie zostało zrealizowane, a dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest ”, wyniosło 16.100 zł.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 21.472,20 zł brutto.

W ramach projektu zrealizowano 26 wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta i osiągnięto efekt ekologiczny poprzez likwidację azbestu w ilości 54.360 t.

Azbest został przekazany przez wykonawcę robót do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Małociechowo (ECO-POL Sp. z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz).

Uczestnicy zadania zostali poinformowani o warunkach, na jakich uzyskano dofinansowanie w ramach umowy zawartej z WFOŚiGW w Gdańsku.

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański w latach ubiegłych.

Rok

Koszt zadania

Dofinansowanie WFOŚiGW

Dofinansowanie budżet miasta

Ilość odpadów usuniętych [Mg]

2016

41132

31530

5565

66054

2015

29 351

21 820

7 531

50,55

2014

30 222,40

26 350

3 872,40

54,87

2013

21 190

21 190

0

39,87

2012

40 708,99

28 496,29

8 141,80

24,54

2011

72 387,50

33 804

24,46

2010

2009

43 112,38

16 361,74

20 452,18

15,35

 

Urząd Miasta Starogard Gdański informuje, że w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18, utworzono punkt informacyjny w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych – azbestu w następującym zakresie:

 • informowania mieszkańców o szkodliwości azbestu,
 • zasadach bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W ramach prowadzonego punktu informacyjnego przyjmowane będą zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem azbestu w następujących zakresie i terminach:

 • przyjmowanie nowych wniosków w I kwartale danego roku,
 • zasady przyjmowania wniosków będą corocznie podawane do publicznej wiadomości w I kwartale z uwzględnieniem np. regulaminu dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku,
 • potrzebne dokumenty dostępne będą do pobrania ze strony internetowej,
 • dane kontaktowe osoby udzielającej informacji:

Roman Lempkowski, inspektor RGOKiOŚ UM Starogard Gdański, ul. Zblewska 18, e-mail: Roman.Lempkowski@um.starogard.pl , tel. 58 561 37 78, 533 522 831.

Spotkania i materiały informacyjne:

 • spotkania edukacyjne planuje się w szkołach z okazji obchodów np. dnia ziemi,
 • materiały, ulotki i plakaty ( będą dostępne do pobrania ze strony internetowej lub ewentualnie zakupione wg aktualnych potrzeb).
 • inne działania edukacyjno – informacyjne ( bieżące aktualizowanie strony internetowej ).

Zapisz

Zapisz

ZapiAzbest jest substancją o szkodliwym działaniu dla organizmu człowieka. Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym (całkowita liczba zgonów spowodowanych chorobami azbestozależnymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niem-czech, Szwajcarii, Norwegii, Polsce i Estonii wynosi ok. 15 tys. rocznie), przy czym niebezpie-czeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trak-cie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i WFOSiGW wersja koloreksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji.
Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE).
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” – dokumentu, który zastąpi dotychczas obowiązujący Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Główne cele Programu to:
1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.
Więcej informacji dotyczących usuwania azbestu można znaleźć na stronach:
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu – http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu
Broszura Co z tym Azbestem? – http://gajanet.pl/main_libs/files/assets/1/usuwanie_azbestu-pub/polaczona.pdf
Baza azbestowa – www.bazaazbestowa.gov.pl
Federacja Zielonych GAJA – http://gajanet.pl/projekty/kampania-antyazbestowa/ , http://bezazbestu.com.pl/

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz