Kolejne seminarium tematyczne

Kolejne seminarium tematyczne w ramach projektu tworzenia Lokalnego Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych w Starogardzie Gdańskim odbędzie się już 5 listopada.

Zapraszamy przedsiębiorców prowadzących swój biznes rodzinny w Starogardzie Gdańskim i najbliższej okolicy, którzy przystąpili lub przystąpią do projektu pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”, a także przedstawicieli jednostek oświatowych, JST, instytucji otoczenia biznesu, na seminarium pn. „Podaż pracowników w latach następnych – na podstawie analizy demograficznej lokalnego rynku pracy oraz wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkół średnich Powiatu Starogardzkiego. Identyfikacja i ocena ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych, wynikające ze zmian na lokalnym rynku pracy”.

Seminarium poprowadzą eksperci Związku Miast Polskich. W trakcie seminarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Prezentacja wyników badań  młodzieży „Aspiracje i plany zawodowe młodych”
·        Plany edukacyjne młodzieży
·        Plany zawodowe młodzieży
·        Przedsiębiorczość

Prezentacja zmian na lokalnym rynku pracy
·        Lokalni pracodawcy
·        Pracownicy
·        Wynagrodzenia
·        Sektory zatrudnienia

Dyskusja
Aspiracje młodzieży  i rzeczywistość lokalnego rynku pracy

Seminarium odbędzie 5 listopada w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 34. Rozpoczynamy o godzinie 10:00. Do udziału w seminarium wymagana jest rejestracja do Projektu, którą zajmują się Animatorzy Lokalnego Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych w Starogardzie Gdańskim:
Magdalena Schwarz, tel. (58) 530 61 05,
Wojciech Mokwa, tel. (58) 530 60 38,
e-mail: lck-starogard.gdanski@firmyrodzinne.eu
Rejestracja do projektu możliwa jest u Animatorów w dzień seminarium, od godz. 9:00 w auli I LO lub w terminie ustalonym indywidualnie z Animatorami.

Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”

Pomoc dla osób bezdomnych

Przed nami okres chłodów i kolejna zima. W tym czasie szczególnym zainteresowaniem powinno się obejmować osoby bezdomne. Pomimo aktualnie sprzyjających warunków atmosferycznych ta pora roku jest bardzo trudna dla osób pozostających bez dachu nad głową. Zmienne warunki atmosferyczne jak również możliwość pojawienia się ujemnych temperatur mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu co bezpośrednio zagraża życiu.

Continue reading „Pomoc dla osób bezdomnych”

XIV Regionalny Konkurs Recytatorski Utworów Karola Wojtyły

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, 30 października odbył się XIV Regionalny Konkurs Recytatorski Utworów Karola Wojtyły. Gości, nauczycieli, instruktorów, recytatorów powitał Dyrektor Szkły Tadeusz Burczyk i organizatorka konkursu Ewa Balcerzak. Continue reading „XIV Regionalny Konkurs Recytatorski Utworów Karola Wojtyły”

XV Sesja Rady Miasta

XV Sesja w dniu 30 października 2019, godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.
Porządek obrad
1. Otwarcie XV sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
7. Informacja na temat polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok (zmiana 10):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych; Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej; Komisja Edukacji; Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska; Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 (zmiana 10):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych; Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych; Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Kultury i Promocji Miasta; Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki; Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Starogard Gdański i wyznaczenia aglomeracji Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2020-2023:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2020-2023:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Urzędzie Miasta Starogard Gdański Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej; Komisja Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
23. Podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
24. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
25. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
26. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miasta.

Bezpłatne badania mammograficzne

Bezpłatne badania mammograficzne odbędą się w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED 29 listopada w godzinach od 8:00 do 15:00 przy Galerii Neptun, ul. Pomorska 7. Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia i refundowanego przez NFZ.

UX MED po raz kolejny zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ.
W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:
– nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
– są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

Podsumowanie 4 lat Hufca ZHP

W niedzielę 20 października odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Starogard Gdański w celu podsumowania 4-letniej kadencji ustępującej władzy oraz wyboru nowych władz hufca. Zjazd odbył się w Społecznym Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Kościuszki w Starogardzie Gdańskim. Continue reading „Podsumowanie 4 lat Hufca ZHP”

Święto osób niewidomych i niedowidzących

Doświadczają życia innymi zmysłami. Pragną żyć i być traktowani jak inni. Międzynarodowy Dzień Białej Laski to święto osób niewidomych i niedowidzących. Z tej okazji 8 października członkowie Koła Powiatowego Związku Niewidomych w Starogardzie Gdańskim spotkali się w Galerii Smaków. Continue reading „Święto osób niewidomych i niedowidzących”

Wernisaż malarstwa Aleksandry Szmaglińskiej

W miniony piątek 27 września w Starogardzkim Centrum Kultury odbył się wernisaż malarstwa Aleksandry Szmaglińskiej od kilku lat aktywnej uczestniczki zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Wszystkie wyeksponowane, niezwykle kolorowe prace namalowane zostały farbą olejną. Continue reading „Wernisaż malarstwa Aleksandry Szmaglińskiej”

Starogardzka Konferencja ,,Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”

25 września w audytorium Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A. odbyła się Starogardzka Konferencja ,,Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak. Continue reading „Starogardzka Konferencja ,,Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem””

Dni Spirometrii 8 – 11 października 2019

Poradnia Chorób Płuc przy Al. Wojska Polskiego zaprasza na bezpłatne badania spirometryczne. Jest  to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Naszym celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia oddechowego. Continue reading „Dni Spirometrii 8 – 11 października 2019”

Badania profilaktyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej- Płaczek, mieszcząca się przy ul. Hallera 21 zachęca do korzystania z programów profilaktycznych.

W ofercie znalazły się cztery programy profilaktyki: raka szyjki macicy, piersi, chorób układu krążenia, chorób odtytoniowych.

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy adresowany jest do ubezpieczonych kobiet w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego bezpłatnego badania cytologicznego w ramach programu oraz pacjentek obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały cytologii. Badanie wykonać można w Poradni dla Kobiet na os. 60-Lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim, nr tel. 58 56 255 98.

Program Profilaktyki Raka Piersi skierowany do ubezpieczonych kobiet w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat, otrzymały wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia czynnikami ryzyka (rak piersi w rodzinie, mutacja genów BRC 1 lub BRC 2, nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym). Program składa się z dwóch etapów: podstawowego – mammografia skryningowa obu piersi oraz pogłębionego – w ramach którego wykonywane jest badanie USG piersi, mammografia uzupełniająca, biopsja oraz konsultacje lekarzy specjalistów. Miejsce badań: główna siedziba Przychodni Lekarskiej im. Marii Orlikowskiej-Płaczek, ul. Hallera 21, Starogard Gdański, nr tel. 58 775 40 40, rejestracja główna, pracownia RTG (I piętro pokój 117).

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia adresowany do pacjentów SPZOZ Przychodnia Lekarska, u których nie rozpoznano choroby układu krążenia i które w tym roku kończą 35, 40, 45, 50 i 55 lat. Chcąc skorzystać z programu należy: zarejestrować się i wypełnić ankietę, zgłosić się do gabinetu zabiegowego w godz. 7.00-9.15 (należy być na czczo) na badania poziomu cholesterolu, TG, poziomu glukozy we krwi, pomiar ciśnienia krwi, określenie BMI oraz zgłosić się w wyznaczonym dniu do swojego lekarza POZ i zastosować się do zaleceń. Miejsca realizacji programu: główna siedziba Przychodni, ul. Hallera 21 w Starogardzie Gdańskim, tel. 58 775 4040 oraz ul. Kociewska 5 w Smętowie Granicznym, tel 58 58 22243.

Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POChP) kierowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – dla kobiet i mężczyzn pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ciągu 3 lat, u których nie zdiagnozowano wcześniej choroby POChP, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc. Miejsca realizacji programu: Główna siedziba Przychodni, ul. Hallera 21, tel. 58 7754040, 58 7754495; Al. Wojska Polskiego 27a, Poradnia Chorób Płuc, tel. 58 56 28101. W ramach programu udzielana jest porada antynikotynowa z terapią odwykową dla osób w wieku 18-65 lat oraz porada antynikotynowa i badanie spirometryczne płuc dla osób w wieku 40-65 lat.